රැවුල පක්ෂව සිටින බව පැහැදිලිව ඔප්පු

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!